Mètode SetText


Disponible per als objectes Window, MDIWindow, DialogBox, Static, Edit, Group, Button, Check, Radio i Picture.

Prototip

SetText Proto hWnd:HWND, lpszText:LPSTR

Sintaxi

Invoke SetText, hWnd, lpszText

Funció

Escriu la propietat Text d'un objecte.

Parámetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lpszText

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nou text.

Valor de retorn

Eax/Rax torna TRUE si s'ha pogut escriure la propietat, o FALSE si no

.

OBSERVACIONS: El paràmetre lpszText pot ser NULL si voleu que l'objecte no tingui text.

OBSERVACIONS: El mètode SetText espera que lpszText sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar SetTextA per establir text ANSI en aplicacions Unicode, o SetTextW per establir text Unicode en aplicacions ANSI.