Objectes control (controls fill)


Els controls són petites finestres que es posen dins dels objectes finestra. Als projectes visuals es poden posar controls a dins de qualsevol objecte finestra excepte a les MDI Windows, mentre que als projectes clàssics només es poden posar controls dins dels Quadres de diàleg ("Dialog boxes"). L'Easy Code maneja els controls següents:

Static Un simple objecte rectangular que pot contenir text. Normalment s'utilitza com a etiqueta
Edit Un objecte editor amb algunes funcions d'edició per tal que accepti l'entrada de text de l'usuari
Group Un marc utilitzat per agrupar altres controls. L'objecte Group és un contenidor i pot tenir altres controls dintre seu, incloënt-hi altres objectes Group o Picture
Button Un botó clàssic del Windows que porta a terme una acció associada amb ell
Check Un quadre de verificació que pot alternar-se entre "marcat" i "desmarcat" per tal de seleccionar o deseleccionar diferents opcions
Radio Similar a l'objecte Check però que es pot agrupar amb altres objectes Radio per tal de seleccionar una o més combinacions d'opcions
List Un objecte que és una llista que pot tenir diversos ítems de cadenes de text. Els ítems es poden seleccionar
Combo Similar a l'objecte List però que només mostra l'ítem seleccionat a la part superior. La seva llista es pot desplegar per tal de mostrar més ítems
Picture Un objecte que pot mostrar imatges (bitmaps, icones o cursors) i text. L'objecte Picture és un contenidor i pot tenir altres controls dintre seu, incloënt-hi altres objectes Group o Picture
Image Un simple objecte estàtic utilitzat per mostrar imatges (bitmaps, icones, o cursors)
HScroll Una barra de desplaçament horitzontal utilitzada per desplaçar-se per un altre objecte que és més gran que la seva àrea visible
VScroll Una barra de desplaçament vertical utilitzada per desplaçar-se per un altre objecte que és més gran que la seva àrea visible
RichEdit Un objecte editor més complet, amb funcions d'edició, que accepta el format de text enriquit ("rich text")
TreeView Un objecte que mostra una llista jeràrquica d'ítems que poden tenir subítems. Fent clic sobre un ítem, els subítems associats es poden expandir o contraure
ListView Un objecte que mostra icones, text o totes dues coses, en columnes separades, i que pot mostrar-se de diferents maneres (vistes)
ToolBar Un objecte que mostra una fila de botons amb gràfic que activen comandes. Prémer un botó de la Toolbar és equivalent a triar un ítem de menú
StatusBar Un objecte que pot contenir un o més panells. Cada panell és una àrea rectangular de la barra d'estat que podeu utilitzar per mostrar informació
ProgressBar Un objecte rectangular que s'omple gradualment, d'esquerra a dreta, utilitzat per una aplicació per tal d'indicar el progrés d'una operació
Slider Un objecte (també conegut com a trackbar) que conté un lliscador i marques opcionals
TabStrip Un objecte amb separadors (pestanyes) que pot definir múltiples pàgines dins la mateixa àrea d'una finestra
UpDown Un objecte amb dues fletxes que l'usuari pot utilitzar per ajustar un valor
Animate Una finestra rectangular que mostra un clip en format AVI ("Audio Video Interleaved")
IpAddress Similar a un objecte Edit, però formatat per introduir una adreça I.P.
ImageCombo Una versió més avançada de l'objecte Combo, amb capacitat de mostrar imatges
Calendar Un objecte que mostra un calendari mensual tradicional. Els usuaris poden utilitzar-lo per visualitzar i seleccionar dates
DateTime Un objecte que permet a l'usuari seleccionar la data l l'hora, i mostrar-la en un format específic
HotKey Un objecte que permet a l'usuari definir una "hot key"
Pager Un objecte contenidor que s'utilitza amb una finestra que no té prou àrea visible per mostrar tot el seu contingut
ImageList Una col·lecció d'imatges de la mateixa grandària que poden referir-se pel seu índex
Header Un objecte nomalment situat damunt de columnes de text o números. Pot contenir un títol i una imatge per cada columna, i es pot dividir en diverses parts
Rebar Un contenidor per a controls fill. Pot contenir una o més bandes, i cada banda pot tenir qualsevol combinació d'una barra "gripper", un mapa de bits, una etiqueta de text, i un control fill
Thread Un objecte que permet crear threads a les aplicacions visuals i que es tracta com un control fill tot i que no ho és. Vegeu l'ajuda de l'Objecte Thread per a més informació
SysLink Una petita finestra que renderitza text marked-up i notifica a la aplicació quan l'usuari fa clic al seu hyperlink. Un control SysLink necessita que els nous Common controls (Windows XP i posteriors) estiguin disponibles, altrament no pot ser creat. Per tal que els nous Common controls estiguin disponibles, l'aplicació ha d'incloure un Manifest
PicWindow Una petita finestra, amb un botó per ocultar-la, que es pot posar dins la finestra principal. Aquesta petita finestra només accepta un control "Picture" que ocuparà tota l'àrea del client
User Un control personalitzat definit per l'usuari. Cal que tingui un nom de classe que ha d'estar registrat, o una de les classes predefinides del Windows


OBSERVACIONS: Els controls definits per l'usuari (User) només estan disponibles als projectes clàssics. El nom de classe especificat per un control d'usuari, ha d'estar registrat abans d'obrir el quadre de diàleg que el conté. Si la classe no està registrada, el quadre de diàleg no serà creat i mai no serà visible, excepte si la seva propietat NoFailCreate es igual a TRUE. Si no especifiqueu cap nom de classe per un control d'usuari, l'Easy Code crearà un objecte Static invisible (classe "STATIC") per tal que el quadre de diàleg pugui ser creat.