Mètodes de l'Easy Code 2 (només projectes visuals)


A més dels mètodes per llegir i escriure propietats, la llibreria de l'Easy Code (tant l'estàtica com la dinàmica) incorpora diversos mètodes per obtenir informació dels objectes en temps d'execució i portar a terme certes operacions. Quan es crida qualsevol d'aquests mètodes en aplicacions de 32 bits, podeu confiar en que cap dels registres serà modificat, excepte l'Eax. Tantmateix, en aplicacions de 64 bits els registres Rax, Rcx, Rdx, R8 i R9, poden ser modificats, i gairebé sempre ho són, a causa de la fastcall calling convention utilitzada en 64 bits.

OBSERVACIONS: Tots els mètodes que tornen un valor, el tornen al registre Eax en aplicacions de 32 bits, o al registre Rax en aplicacions de 64 bits. D'altra banda, tots els paràmetres que es passin a qualsevol d'aquests mètodes en aplicacions de 64 bits, hauran de ser valors de 8 bytes (QWORD).

AVÍS: Tots els mètodes que es llisten tot seguit utilitzen la fastcall calling convention per als projectes visuals de 64 bits.

AddCharToString
AddCharToStringA
AddCharToStringW
AddCollectionItem
AddCollectionItemA
AddCollectionItemW
CallDefaultProc
Circle
Create
CreateCollection
CreateCollectionA
CreateCollectionW
DeleteRegistryKey
DeleteRegistryKeyA
DeleteRegistryKeyW
DeleteRegistryValue
DeleteRegistryValueA
DeleteRegistryValueW
DestroyCollection
DoEvents
EmptyCollection
EndModal
Eof
FileExists
FileExistsA
FileExistsW
FillMemoryBlock
FindChar
FindCharA
FindCharW
FindCharRev
FindCharRevA
FindCharRevW
FindCollectionExactItem
FindCollectionExactItemA
FindCollectionExactItemW
FindCollectionItem
FindCollectionItemA
FindCollectionItemW
FindString
FindStringA
FindStringW
FloatToString
FloatToStringA
FloatToStringW
GetAppVersion
GetAppVersionA
GetAppVersionW
GetChildRect
GetCollectionCount
GetCollectionItem
GetCollectionItemA
GetCollectionItemW
GetCollectionItemLength
GetCPUInfo
GetCurrentX
GetCurrentY
GetLayoutRTL
GetMDIClient
GetOwnerWindow
GetPlatform
GetPlatformA
GetPlatformW
GetRegistryValue
GetRegistryValueA
GetRegistryValueW
GetRegistryValueWow64
GetRegistryValueWow64A
GetRegistryValueWow64W
GetStringLength
GetStringLengthA
GetStringLengthW
GetToolTipHandle
GetWindowItem
InsertCollectionItem
InsertCollectionItemA
InsertCollectionItemW
Is64BitVersion
IsAppUnicode
IsModal
IsUserAdministrator
IsWow64
Left
LeftA
LeftW
Line
LTrim
LTrimA
LTrimW
MakeFullPath
MakeFullPathA
MakeFullPathW
Mid
MidA
MidW
OpenTextFile
OpenTextFileA
OpenTextFileW
OutputBuffer
OutputString
OutputStringA
OutputStringW
Print
PrintA
PrintW
ReadTextLine
ReadTextLineA
ReadTextLineW
Refresh
RemoveCollectionItem
Right
RightA
RightW
RTrim
RTrimA
RTrimW
SetCurrentX
SetCurrentY
SetDefaultCursor
SetLayoutRTL
SetMarquee
SetRegistryValue
SetRegistryValueA
SetRegistryValueW
SetWaitCursor
String
StringA
StringW
StringToFloat
StringToFloatA
StringToFloatW
Trim
TrimA
TrimW
Update
Value
ValueA
ValueW
WriteTextLine
WriteTextLineA
WriteTextLineW