Compilant i generant projectes


Escrivint codi

Quan s'escriu codi en un Mòdul, o a l'editor d'un objecte finestra (projectes visuals), tots els noms de variables, estructures, macros i procediments es desan a la finestra de Propietats. Aquesta finestra es divideix en dos grups:

Frames i Macros
Estructures i Variables

La llista desplegable ("combo box") que es troba al damunt de la finestra de Propietats, us permet canviar d'un grup a l'altre. Per tal de situar-se en el codi d'un Frame, eStructura, Macro o Variable, feu clic sobre el seu nom dins la finestra de Propietats. Si s'ha afegit o eliminat algun Frame, Struct, etc., i la finestra de Propietats no reflecteix el canvi, premeu la tecla <F10> o utilitzeu el menú Eines-->Actualitza <nom de finestra>, quan el focus és a l'editor de codi, i tota la finestra de Propietats serà actualitzada.

Als projectes visuals, la finestra de Propietats conté tots els noms esmentats quan l'editor de codi d'un objecte és visible o quan un Mòdul és l'objecte actiu (sempre és visible als projectes clàssics per què només tenen mòduls). Quan un objecte està actiu i el seu editor de codi no és visible, la finestra de Propietats mostra les propietats de l'objecte i els seus valors. Llavors la llista desplegable situada al damunt de la finestra de Propietats, us permet canviar entre els controls fill que hi ha dins l'objecte.

Tots els fitxers necessaris per generar un projecte, incloënt-hi els fitxers necessaris per a les aplicacions Windows (Windows.inc, kernel32.dll, user32.dll, etc.), s'han d'afegir al projecte a través de la intefície de l'Easy Code (millor que incloure'ls al codi) utilitzant els menús següents:

Fitxers Include (*.inc) Utilitzeu el menú Projecte-->Afegeix fitxers Include (*.inc;.h)
Fitxers dinàmics (*.dll;*.ocx;*.drv;*.exe) Utilitzeu el menú Projecte-->Afegeix fitxers d'Enllaç dinàmic
Fitxer de recursos compilats (*.res) Utilitzeu el menú Projecte-->Afegeix recursos externs (*.res)

No cal que escriviu la directiva ALIGN al vostre codi per què l'Easy Code sempre l'escriu internament. El valor per aliniar el codi i les dades és el que s'indica al camp Aliniació de les Propietats del projecte.

Els fitxers include (*.inc;*.h) es busquen sempre als següents directoris:

- Al directori actual
- Al directori  del projecte
- Al directori Include de les carpetes del GoAsm (indicades al menú Eines-->Configuració)

Els fitxers de llibreria dinàmica (*.dll;*.ocx;*.drv;*.exe) es busquen al directori del Sistema. L'enllaçador GoLink ignora els fitxers .lib i agafa tota la informació necessària de les dll's del Sistema.


Utilitzant la directiva #DynamicLinkFile

A més d'afegir les dll's necessàries que s'han d'enllaçar al projecte amb el menú Projecte-->Afegeix fitxers d'Enllaç dinàmic, també podeu fer-ho utilitzant la directiva #DynamicLinkFile dins del codi font. Aquí teniu la sintaxi que s'ha d'utilitzar:

#DynamicLinkFile Kernel32.dll User32.dll

o separats per comes

#DynamicLinkFile Kernel32.dll, User32.dll

o entre cometes

#DynamicLinkFile "Kernel32.dll", "User32.dll"


Utilització del control Rich Edit i els "Common controls"

Marcar i desmarcar aquestes dues opcions a les Propietats del projecte fa que els botons corresponents siguin visibles o no a la caixa d'eines.

Només quan es treballa amb projectes visuals, marcar una d'aquestes opcions farà que l'Easy Code afegeixi i inicialitzi els controls corresponents.


OBSERVACIONS: En els projectes clàssics, les opcions Comon controls i Control Rich edit, de les propietats del projecte, només afegeixen o treuen els botons de la caixa d'eines. Si heu d'utilitzar-los, haureu d'incloure els fitxers inc i dll corresponents.


Compilant i generant projectes

    Dins del menú Genera hi trobareu els següents submenús:

        Compila <Nom de mòdul o finestra(Ctrl+F7)

Compila només el mòdul o finestra que estigui actiu.


        Genera
<Nom del projecte>.<extensió(F7)

Compila només les finestres o mòduls que ha estat modificats i genera el projecte.


        Regenera-ho tot

Compila totes les finestres i mòduls (modificats o no) i regenera tot el projecte.


        Prova <
nom de finestra(Shift+F5)  (Només disponible als
projectes visuals)

Us permet provar la finestra activa mostrant la seva aparença final. No es processa cap codi quan es prova una finestra, però podeu comprovar els menús i els recursos de cadena, i navegar a través dels controls fill comprovant el seu ordre de tabulació ("tab order"). Aquesta opció només està disponible en els projectes visuals.


        Depura <
Nom del projecte>.exe (F5)  (
Només disponible per a fitxers executables)

Us permet iniciar un depurador amb el fitxer executable generat (si hi és). Quan el projecte s'ha generat en mode Debug, el fitxer executable depurat és el que es troba en el directori Debug. Si no, el fitxer executable depurat és el que es troba en el directori Release. Aquesta opció només carrega el depurador (la seva ubicació s'ha d'inidcar amb el menú Eines->Configuració...), però no té cap control sobre ell.


        Executa <
Nom del projecte>.exe (Ctrl+F5)  (Només disponible per a fitxers executables)

Us permet posar en marxa el fitxer executable generat (si hi és). Quan el projecte s'ha generat en mode Debug, el fitxer executable iniciat és el que es troba en el directori Debug. Si no, el fitxer executable iniciat és el que es troba en el directori Release


A la part inferior del IDE hi podeu veure la finestra de sortida (si està oculta, apareix quan es compila i/o s'enllaça). Aquesta finestra es pot mostrar i amagar prement la tecla <F8> i mostra tots els errors que tornen el compilador
 (GoAsm.exe) i l'enllaçador (GoLink.exe). Fent doble clic damunt d'una línia d'error a la finestra de sortida, anireu directament a la línia afectada dins del codi.


IMPORTANT
Com que l'Easy Code compila els projectes amb el compilador indicat a Eines->Configuracióla sintaxi correcta quan s'escriu codi ha de ser la indicada per al compilador utilitzat. Els exemples que vénen amb l'Easy Code han estat programats pel compilador GoAsm.exe i l'enllaçador GoLink.exe.