Mètodes de l'Easy Code GoAsm (només projectes visuals)


A més dels mètodes per llegir i escriure propietats, la llibreria de l'Easy Code (tant l'estàtica com la dinàmica) incorpora diversos mètodes per obtenir informació dels objectes en temps d'execució i portar a terme certes operacions. Quan es crida qualsevol d'aquests mètodes, podeu confiar en que cap dels registres, excepte l'Eax, serà modificat.

AddCollectionItem
CallDefaultProc
Circle
Create
CreateCollection
DeleteRegistryKey
DeleteRegistryValue
DestroyCollection
DoEvents
EmptyCollection
EndModal
Eof
FindChar
FindCharRev
FindCollectionExactItem
FindCollectionItem
GetAppVersion
GetChildRect
GetCollectionCount
GetCollectionItem
GetCollectionItemLength
GetCPUInfo
GetCurrentX
GetCurrentY
GetMDIClient
GetOwnerWindow
GetPlatform
GetRegistryValue
GetStringLength
GetThreadHandle
GetThreadID
GetToolTipHandle
GetWindowItem
InsertCollectionItem
Is64BitVersion
IsModal
IsWow64
Left
Line
LTrim
Mid
OpenTextFile
OpenTextFileA
OpenTextFileW
OutputString
Print
ReadTextLine
ReadTextLineA
ReadTextLineW
Refresh
RemoveCollectionItem
Right
RTrim
SetCurrentX
SetCurrentY
SetDefaultCursor
SetLayoutRTL
SetMarquee
SetRegistryValue
SetWaitCursor
String
Trim
Update
Value
WriteTextLine
WriteTextLineA
WriteTextLineW