Mètode InsertCollectionItem


Sintaxi

Invoke InsertCollectionItem, hHandle, lIndex, lpszString

Funció

Insereix un nou ítem (cadena) en una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

L'índex en base zero de la posició on s'ha d'inserir l'ítem.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha d'inserir.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de la cadena inserida.