Propietats del projecte


Les propietats del projecte amb el que esteu treballant es troben sempre disponibles a través del menú "Projecte-->Propietats" i poden variar depenent del tipus de projecte.

Per als projectes clàssics, veureu una finestra com aquesta:

On podreu especificar la següent informació:


OBSERVACIONS: Quan l'opció Utilitza cadenes de text Unicode està marcada, totes les cadenes són processades en format Unicode i l'enllaçador necessita que el fitxer unicows.dll estigui al directori del Sistema. A més, el fitxer unicows.dll s'ha de distribuir amb totes aquelles aplicacions que s'hagin fet amb Unicode. Per a més informació sobre cadenes de text Unicode, vegeu l'ajuda de l'assemblador GoAsm i Aplicacions ANSI / Unicode.

IMPORTANT: Sóu responsables d'especificar opcions vàlides d'acord amb la sintaxi de l'assemblador i l'enllaçador de Go tools (GoAsm i GoLink). Si indiqueu una opció que no està contemplada, l'assemblador i/o l'enllaçador generaran errors.Per als projectes visuals, veureu una finestra com aquesta:

On podreu especificar la següent informació:

Als projectes visuals, també podeu veure la icona de l'aplicació al costat del "combo box" que indica la finestra principal (per a més informació, vegeu La icona de l'aplicació).

El mode visual de l'Easy Code (projectes visuals) necessita enllaçar la llibreria visual. Podeu enllaçar-la estàticament (opció per defecte) i el volum total de l'aplicació serà més gran però no tindrà cap dependència. D'altra banda, podeu enllaçar-la dinàmicament i el volum total de l'aplicació serà més petit però haureu d'adjuntar el fitxer ECDllGo.dll (ubicat al subdirectori Lib\Dynamic de les carpetes de l'Easy Code) quan distribuïu la vostra aplicació. Aquest cas és molt útill quan s'han de distribuir diverses aplicacions de l'Easy Code, per què només cal una còpia del fitxer ECDllGo.dll al directori del Sistema (normalment WINNT\System32 o WINDOWS\System32per al Windows NT40/2000/XP/Vista/7 i WINDOWS\SYSTEM per al Windows 95/98/ME).

A tots els projectes, visuals i clàssics, quan indiqueu una versió Debug (opció Afegeix informació simbòlica marcada), podeu triar si voleu que es generin els corresponents fitxers *.asm (aquests fitxers són molt útils per depurar l'aplicació). L'Easy Code crearà un subdirectori anomenat Debug o Release, dins del directori del projecte, on es posaran tots els fitxers generats.

OBSERVACIONS: Quan l'opció Utilitza cadenes de text Unicode està marcada, totes les cadenes es processen en format Unicode i l'enllaçador necessita que el fitxer unicows.dll es trobi al directori del Sistema. A més, el fitxer unicows.dll s'ha de distribuir amb totes aquelles aplicacions fetes en Unicode. Per a més informació sobre les cadenes de text Unicode, vegeu el manual de l'assemblador GoAsm.