Mètode DestroyCollection


Sintaxi

Invoke DestroyCollection, hHandle

Funció

Destrueix una col·lecció de cadenes de text.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció que s'ha de destruir.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut destruir la col·lecció, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Totes les col·leccions existents es buiden i es destrueixen quan es tanca l'aplicació.