Mètode SetCurrentX


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Sintaxi

Invoke SetCurrentX, hWnd, lNewX

Funció

Escriu la coordenada x d'un objecte (vegeu les OBSERVACIONS).

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lNewX

Valor DD que indica la nova coordenada x de l'objecte.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut escriure la coordenada, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: La coordenada x només s'utilitza quan es crida el mètode
Print.