Mètode SetCurrentY


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Sintaxi

Invoke SetCurrentY, hWnd, lNewY

Funció

Escriu la coordenada y d'un objecte (vegeu les OBSERVACIONS).

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lNewY

Valor DD que indica la nova coordenada y de l'objecte.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut escriure la coordenada, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: La coordenada y només s'utilitza quan es crida el mètode
Print.