Mètode EndModal


Disponible per als objectes Window (no MDI fills) i DialogBox.

Sintaxi

Invoke EndModal, hWnd, lRetValue

Funció

Tanca i destrueix una finestra modal.

Paràmetres

hWnd

"Handle" de la finestra modal que s'ha de destruir.

lRetValue

Valor que s'ha de tornar quan la finestra modal sigui destruïda.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha destruït la finestra, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Quan es crea una finestra modal (vegeu el mètode
Create), el seu pare es deshabilita i no té cap control fins que la finestra modal es destrueix. En aquest punt, s'espera un valor de retorn que ens digui si l'usuari ha validat o cancel·lat la informació que hi havia dins la finestra modal. Aquest valor (habitualment IDOK o IDCANCEL) es troba al registre Eax quan el mètode Create torna, i és el valor passat com a segon argument (lRetValue) al mètode EndModal.

IMPORTANT: Si el "handle" passat com a primer argument (hWnd) no és vàlid o no es refereix a una finestra modal, el valor de retorn és FALSE.