Mčtode Line


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Sintaxi

Invoke Line, hWnd, x1, y1, x2, y2, bRect, crFill

Funció

Dibuixa una línia (o rectangle) a les coordenades indicades.

Parŕmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

x1

Coordenada X del punt d'inici de la línia.

y1

Coordenada Y del punt d'inici de la línia.

x2

Coordenada X del punt final de la línia.

y2

Coordenada Y del punt final de la línia.

bRect

Indica si s'ha de dibuixar un rectangle.

crFill

Indica el color amb que s'ha de pintar l'interior del rectangle.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut dibuixar la línia, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Les propietats
DrawingStyle i DrawingWifth s'utilitzen per dibuixar la línia o rectangle. Si el parŕmetre bRect és FALSE, el mčtode només dibuixa una línia i el parŕmetre crFill és ignorat. D'altra banda, si el parŕmetre bRect és TRUE, el mčtode dibuixa un rectangle l'interior del qual es pinta amb el color indicat per crFill. Si el parŕmetre crFill és -1, l'interior del rectangle es pinta amb el color de fons de l'objecte (vegeu la propietat BackColor).