Mètode AddCollectionItem


Sintaxi

Invoke AddCollectionItem, hHandle, lpszString

Funció

Afegeix un nou ítem (cadena) a una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha d'afegir.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de la cadena afegida a la col·lecció.


OBSERVACIONS: Si la col·lecció ha estat creada amb el paràmetre bSorted posat a TRUE (vegeu el mètode
CreateCollection) la cadena s'insereix a la col·lecció i la col·lecció s'ordena alfabèticament. Altrament, la cadena s'afegeix al final de la col·lecció.