MŔtode Create


Sintaxi

Invoke Create, lpszWindowName, hWndParent, lMode, lParam

Funciˇ

Crea i mostra un objecte finestra del nom indicat.

ParÓmetres

lpszWindowName

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom de l'objecte finestra. Aquest parÓmetre ha de ser un nom que es refereixi a qualsevol dels objectes finestra afegits al projecte en temps de disseny (respectant maj˙scules i min˙scules). El nom d'un objecte Ús el que s'indica a la seva propietat Name.

hWndParent

"Handle" del pare. Pot ser NULL si la finestra creada no ha de tenir pare.

lMode

Indica si la finestra creada serÓ modal o no.

lParam

Indica el valor que es passarÓ a l'objecte DialogBox al parÓmetre lParam del missatge WM_INITDIALOG (nomÚs si Ús un objecte DialogBox).

Valor de retorn

Per a finestres no modals, Eax torna el "handle" de la nova finestra creada, mentre que per a finestres modals torna el valor passat com a segon argument al mŔtode EndModal.


OBSERVACIONS: El parÓmetre lMode indica si la nova finestra creada serÓ modal o no. NomÚs els objectes DialogBox i Window (que no siguin MDI fills) poden ser finestres modals (vegeu la propietat
MDIChild), per tant, aquest parÓmetre s'ignora per als objectes MDIWindow i Window (que siguin MDI fills). El valor de lMode ha de ser 0 (ecModeless) o 1 (ecModal). Noteu que qualsevol altre valor que no sigui 0 significarÓ una finestra modal. D'altra banda, el parÓmetre lParam nomÚs Ús vÓlid per als objectes DialogBox i pot ser NULL si no es necessita. Per a qualsevol altre objecte que no sigui DialogBox, el parÓmetre lParam Ús ignorat.

IMPORTANT: Si indiqueu un objecte finestra el nom del qual no existeix al projecte, la finestra no serÓ creada i el valor de retorn serÓ NULL.