Mètode CreateCollection


Sintaxi

Invoke CreateCollection, bSorted

Funció

Crea una col·lecció de cadenes de text.

Paràmetres

bSorted

Valor DD que indica si les cadenes de la col·lecció s'ordenaran alfabèticament (FALSE per tal que no s'ordenin).

Valor de retorn

Eax torna el "handle" de la col·lecció creada.


OBSERVACIONS: Utilitzeu el mètode DestroyCollection per tal de destruir una col·lecció creada amb aquest mètode.