Mètode FindCollectionItem


Sintaxi

Invoke FindCollectionItem, hHandle, lpszString

Funció

Cerca una cadena dins d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de l'ítem que conté la cadena, o -1 si la cadena no s'ha trobat.