Constants de l'Easy Code Masm (només projectes visuals)


Constants de la propietat Type (tipus d'objecte)

ecDialogBox Equ   1
ecMDIWindow Equ   2
ecWindow Equ   3
ecStatic Equ   4
ecEdit Equ   5
ecGroup Equ   6
ecButton Equ   7
ecCheck Equ   8
ecRadio Equ   9
ecList Equ   10
ecCombo Equ   11
ecPicture Equ   12
ecImage Equ   13
ecHScroll Equ   14
ecVScroll Equ   15
ecRichEdit Equ   16
ecTreeView Equ   17
ecListView Equ   18
ecToolBar Equ   19
ecStatusBar Equ   20
ecProgressBar Equ   21
ecSlider Equ   22
ecTabStrip Equ   23
ecUpDown Equ   24
ecAnimate Equ   25
ecIpAddress Equ   26
ecImageCombo Equ   27
ecCalendar Equ   28
ecDateTime Equ   29
ecHotKey Equ   30
ecPager Equ   31
ecImageList Equ   32
ecHeader Equ   33
ecRebar Equ   34
ecThread Equ   35
ecUser Equ   50


Constants de la propietat Align

ecNone Equ   0
ecAlignTop Equ   1
ecAlignBottom Equ   2
ecAlignLeft Equ   3
ecAlignRight Equ   4


Constants de la propietat CenterWindow

ecLeft Equ   0
ecCenter Equ   1
ecRight Equ   2


Constants de la propietat CursorShape

ecDefault Equ   0
ecArrow Equ   1
ecIBeam Equ   2
ecWait Equ   3
ecCross Equ   4
ecUpArrow Equ   5
ecSizeAll Equ   6
ecSizeNWSE Equ   7
ecSizeNESW Equ   8
ecSizeWE Equ   9
ecSizeNS Equ   10
ecNoDrop Equ   11
ecAppStarting Equ   12
ecHelp Equ   13
ecCustom Equ   14


Constants de la propietat DrawingStyle

ecSolid Equ   0
ecDash Equ   1
ecDot Equ   2
ecDashDot Equ   3
ecDashDotDot Equ   4
ecNull Equ   5
ecInsideFrame Equ   6


Constants de la propietat ScaleMode

ecPixels Equ   0
ecTwips Equ   1


Constants de la propietat ScrollBars

ecNone Equ   0
ecHorizontal Equ   1
ecVertical Equ   2
ecBoth Equ   3


Constants de la propietat ShowMode

ecNormal Equ   0
ecMinimized Equ   1
ecMaximized Equ   2


Constants del mètode Create

ecModeless Equ   0
ecModal Equ   1


Constants del mètode GetPlatform

ecWin95 Equ   1
ecWin98 Equ   2
ecWinME Equ   2
ecWinNT Equ   3
ecWin2K Equ   4
ecWinXP Equ   5
ecWinVista Equ   6
ecWin7 Equ   7
ecWin8 Equ   8
ecWin81 Equ   9
ecWin10 Equ   10


Constants del mètode OpenTextFile

ecRead Equ   GENERIC_READ
ecWrite Equ   GENERIC_WRITE
ecCreateNew Equ   CREATE_NEW
ecCreateAlways Equ   CREATE_ALWAYS
ecOpenExisting Equ   OPEN_EXISTING
ecOpenAlways Equ   OPEN_ALWAYS
ecTruncateExisting Equ   TRUNCATE_EXISTING


Constants del mètode String

ecBinary Equ   0
ecDecimal Equ   1
ecHexa Equ   2
ecOctal Equ   3


Constants del registre del Windows

ecClassesRoot Equ   HKEY_CLASSES_ROOT
ecCurrentUser Equ   HKEY_CURRENT_USER
ecLocalMachine Equ   HKEY_LOCAL_MACHINE
ecUsers Equ   HKEY_USERS
ecPerformanceData Equ   HKEY_PERFORMANCE_DATA
ecCurrentConfig Equ   HKEY_CURRENT_CONFIG
ecDynData Equ   HKEY_DYN_DATA