Mètode EmptyCollection


Prototip

EmptyCollection Proto hHandle:HANDLE

Sintaxi

Invoke EmptyCollection, hHandle

Funció

Buida una col·lecció (elimina tots els seus ítems).

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

Valor de retorn

Cap.