Mètode GetAppVersion


Prototip

GetAppVersion lpszBuffer:LPSTR

Sintaxi

Invoke GetAppVersion, lpszBuffer

Funció

Retorna la versió de l'aplicació que s'està executant.

Paràmetres

lpszBuffer

Punter a un buffer que s'omplirà amb la cadena de la versió. Pot ser NULL si no voleu obtenir la cadena de text.

Valor de retorn

Eax torna el número de la versió en el format següent:

Bits 24-31: Número major de la versió (byte més significatiu)
Bits 16-23: Número menor de la versió
Bits  8-15: Número de la revisió de la versió
Bits   0-7: Número de la subrevisió de la versió (byte menys significatiu)


La cadena de text dipositada al buffer apuntat per lpszBuffer, serà una cadena acabada en zero amb el format 00.00.00.0000 (p.e. 1.06.0.0015), més el caràcter nul final. Per tant, el buffer ha de tenir, com a mínim, 14 TCHARS de llarg (14 bytes per una cadena ANSI o 28 bytes per una cadena Unicode).


REMARKS: If lpszBuffer no és NULL, el mètode GetAppVersion omple el buffer amb una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o amb una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu cridar GetAppVersionA per obtenir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o GetAppVersionW per obtenir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.