Mètode GetToolTipHandle


Disponible per a tots els obejctes finestra (Window, MDIWindow i DialogBox).

Prototip

GetToolTipHandle Proto hWnd:HWND

Sintaxi

Invoke GetToolTipHandle, hWnd

Funció

Obté el "handle" de la "tooltip" d'un objecte finestra (vegeu la propietat ToolTip).

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte finestra.

Valor de retorn

Eax torna el "handle" de la "tooltip".


OBSERVACIONS: Si no hi ha cap "tooltip" disponible, el valor de retorn és NULL.