Importació de fitxers de recursos (tots els projectes)


Disponible a través del menú Fitxer->Importa un fitxer de definició de recursos

L'Easy Code pot importar fitxers de definició de recursos (plantilles), és a dir, fitxers de text amb l'extensió .RC. Les paraules clau de recursos acceptades per l'IDE són les següents:

ACCELERATORS Una taula d'acceleradors
BITMAP Un fitxer que conté un mapa de bits
DIALOG Un quadre de diàleg ("Dialog box")
DIALOGEX Un quadre de diàleg extès
ICON Un fitxer que conté una icona
MENU Una definició de menú
RCDATA Una definició de dades binàries ("raw data")
RT_FILEDATA Un fitxer que conté dades binàries (definit per l'Easy Code)
STRINGTABLE Una taula de cadenes de text
CURSOR Un fitxer que conté un cursor
VERSIONINFO Una definició de versió

Qualsevol altre recurs serà ignorat. El fitxer .RC importat ha de respectar la sintaxi del compilador de recursos, és a dir, s'ha de poder compilar sense errors per tal que s'importi correctament. Amb aquesta nova opció, ja podeu definir tots els vostres recursos dins l'IDE (recomanat) i importar els que siguin de projectes antics des del seu fitxer .RC corresponent. Fent-ho així, podreu convertir fàcilment tots els vostres projectes d'assembler a l'Easy Code.

Es recomana que l'Editor de recursos estigui buit (que no hi hagi cap recurs) quan s'importi un fitxer de definició de recursos, per tal que els recursos importats no entrin en conflicte amb els existents, tot i que l'Easy Code fa algunes comprovacions (vegeu les OBSERVACIONS). Per tal de canviar el mínim possible els recursos importats, els ID's IDC_STATIC, IDOK i IDCANCEL dels controls (-1, 1 i 2 respectivament) sempre es mantenen intactes, tot i que hi hagi diversos controls que en tinguin un d'ells. Això pot causar problemes en els projectes visuals per què utilitzen el nom o ID del control per diverses operacions (per exemple, per donar nom al procediment de finestra), per tant, és molt recomanable canviar tots els ID's repetits per qualsevol altre nom.

IMPORTANT: Com s'ha dit abans, els projectes visuals tenen el seu propi quadre de diàleg: l'objecte DialogBox. Per tant, quan s'importin fitxers .RC en projectes visuals, els quadres de diàleg seran importats com a objectes DialogBox i la classe (si en té) serà ignorada. D'altra banda, i per tal d'evitar problemes, si dos o més dels controls importats tenen el mateix ID, canvieu tots els noms necessaris fins que cada control tingui un ID únic.

OBSERVACIONS: Mentre s'importen fitxers .RC, els ID's dels recursos importats són comparats amb els ID's dels recursos existents. Si algun d'ells coincideix (excepte els que s'han comentat abans), se li canvia el nom i apareix a la llista de la finestra d'importació. L'única excepció es fa amb els ID's dels acceleradors que, com que es refereixen a ítems de menú, es mantenen intactes.