Fitxers de configuració específics (fitxers INI)


Des de la versió 1.04.0.0004, l'Easy Code incorpora l'opció "/C" (o "/c") a la seva línia de comandes per tal d'utilitzar altres fitxers de configuració que no siguin el fitxer predeterminat (EasyCode.ini). L'opció "/C" ha d'anar seguida per un nom de fitxer amb un màxim de 8 caràcters de llarg (sense extensió). Tot seguit es mostra la sintaxi de l'opció /C:

/C<NomDeFitxer> [UbicacióDelProjecte]
o també:
/C <NomDeFitxer> [UbicacióDelProjecte]     (noteu l'espai entre /C i <NomDeFitxer>)

On <NomDeFitxer> és qualsevol nom de fitxer vàlid fins a 8 caràcters de llarg (si és més llarg, serà retallat a 8) i [UbicacióDelProjecte] és la ubicació ("path") del projecte que es vol obrir. Aquest paràmetre és opcional, per tant, no s'obrirà cap projecte si [UbicacióDelProjecte] no s'especifica. D'altra banda, l'Easy Code sempre afegeix l'extensió "ini" al <NomDeFitxer>, per tant, no s'hi hauria d'especificar cap extensió.

Podeu escriure, cap, un o més espais entre /C i <NomDeFitxer> (com vulgueu), però al menys un espai és imprescindible entre <NomDeFitxer> i [UbicacióDelProjecte]. Tot seguit es mostra un simple exemple que executarà l'Easy Code sense cap projecte i utilitzant el fitxer de configuració ECW7_64.ini:
/C ECW7_64

El següent exemple executarà l'Easy Code utilitzant el fitxer de configuració ECW7_64.ini i obrint el projecte Test.ecp, localitzat a D:\Projectes\EC\Test:
/C ECW7_64 D:\Projectes\EC\Test\Test.ecp

El següent exemple no utilitza l'opció "/C", per tant, executarà l'Easy Code utilitzant el fitxer de configuració predeterminat (EasyCode.ini) i obrint el projecte Test.ecp, localitzat a D:\Projectes\EC\Test:
D:\Projectes\EC\Test\Test.ecp


OBSERVACIONS: Si el fitxer especificat per l'opció /C no existeix, serà creat amb els valors predeterminats.