Mètode InsertCollectionItem


Prototip

InsertCollectionItem Proto hHandle:HANDLE, lIndex:LONG, lpszString:LPSTR

Sintaxi

Invoke InsertCollectionItem, hHandle, lIndex, lpszString

Funció

Insereix un nou ítem (cadena) en una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

L'índex en base zero de la posició on s'ha d'inserir l'ítem.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha d'inserir.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de la cadena inserida.


OBSERVACIONS: El mètode InsertCollectionItem espera que lpszString sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar InsertCollectionItemA per inserir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o InsertCollectionItemW per inserir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.