Mètode OutputString


Prototip

OutputString Proto lpszString:LPSTR, bClear:BOOL

Sintaxi

Invoke OutputString, lpszString, bClear

Funció

Mostra una cadena de text acabada en zero a la finestra de sortida de la instància de l'Easy Code que ha llançat l'aplicació que crida al mètode.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena que s'ha de mostrar.

bClear

Indica si la finestra de sortida ha d'esborrar tot el seu text abans de mostrar la nova cadena de text. Pot ser un dels següents valors:

FALSE    La finestra de sortida no esborrarà el text existent.
TRUE      La finestra de sortida esborrarà el text existent abans de mostrar la nova cadena de text.

Valor de retorn

Cap.


Si lpszString és NULL, o és una cadena buida, el mètode no fa res. D'altra banda, aquest mètode comprova si la cadena de text indicada per lpszString finalitza amb els caràcters de salt de línia, <CR> (Carriage Return) i <LF> (Line Feed). Si no, el métode envia aquests dos caràcters a la finestra de sortida immediatament després de mostrar la cadena de text.

OBSERVACIONS: El mètode OutputString espera que lpszString sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu cridar al mètode OutputStringA per mostrar cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o al mètode OutputStringW per mostrar cadenes Unicode en aplicacions ANSI. La llargada de lpszString no ha de ser més gran de 255 caràcters, altrament serà retallada.

IMPORTANT: Aquest mètode només funciona si l'aplicació que el crida ha estat executada amb l'opció de menú "Projecte => Executa" d'una instància de l'Easy Code (les cadenes de text es mostraran a la seva finestra de sortida). Altrament, no té cap efecte.