Llegint i escrivint propietats (només projectes visuals)


En temps de disseny podeu llegir i escriure les propietats dels objectes a través de la finestra de propietats. Per llegir i escriure propietats dinàmicament (en temps d'execució), la llibreria de l'Easy Code ofereix diversos mètodes amb el mateix nom de la propietat però començant amb Get (per llegir) o Set (per escriure). Tots aquests mètodes s'acoloreixen com a paraules reservades de l'Easy Code a l'editor de text. Per exemple, per accedir a la propietat Text d'un objecte, els mètodes corresponents són GetText i SetText. La majoria de propietats, però no totes, poden modificar-se en temps d'execució. Per als mètodes Get, el valor de la propietat es torna al registre Eax, mentre que per als mètodes Set el registre Eax torna TRUE si tot va bé, o FALSE si l'objecte no suporta la propietat. Els mètodes disponibles per a llegir i escriure propietats en temps d'execució són els següents:

GetAlign
GetAutoSize
GetBackColor
GetCancel
GetCaseStyle
GetCursorIcon
GetCursorShape
GetDefault
GetDrawFocus
GetDrawingStyle
GetDrawingWidth
GetEnabled
GetFlickerFree
GetFont
GetFontBold
GetFontItalic
GetFontName
GetFontNameA
GetFontNameW
GetFontSize
GetFontStrikethru
GetFontUnderline
GetForeColor
GetHeight
GetIconBig
GetIconSmall
GetLayoutRTL
GetLeft
GetMaxLength
GetMaxValue
GetMDIChild
GetMinValue
GetMultLine
GetName
GetNameA
GetNameW
GetNoPrefix
GetPageSize
GetPasswordChar
GetPicture
GetPicturePosition
GetRightToLeft
GetScaleMode
GetScrollBars
GetShowMode
GetStretch
GetTabOrder
GetTabStop
GetText
GetTextA
GetTextW
GetTextAlignment
GetTimerInterval
GetTop
GetType
GetValue
GetVisible
GetVisibleRows
GetWidth

SetAlign
SetAutoSize
SetBackColor
SetCursorIcon
SetCursorShape
SetDefault
SetDrawFocus
SetDrawingStyle
SetDrawingWidth
SetEnabled
SetFlickerFree
SetFontBold
SetFontItalic
SetFontName
SetFontNameA
SetFontNameW
SetFontSize
SetFontStrikethru
SetFontUnderline
SetForeColor
SetHeight
SetIconBig
SetIconSmall
SetLayoutRTL
SetLeft
SetMaxLength
SetMaxValue
SetMinValue
SetPageSize
SetPasswordChar
SetPicture
SetPicturePosition
SetRightToLeft
SetScrollBars
SetShowMode
SetTabStop
SetText
SetTextA
SetTextW
SetTimerInterval
SetTop
SetValue
SetVisible
SetVisibleRows
SetWidth