Mètode SetLayoutRTL


Disponible per a tots els objectes excepte ImageList i Thread.

Prototip

SetLayoutRTL Proto hWnd:HWND, bRTL:BOOL

Sintaxi

Invoke SetLayoutRTL, hWnd, bRTL

Funció

Estableix la propietat Layout d'un objecte.

Paràmetres

hWnd

Handle de l'objecte del qual es vol establir la propietat.

bRTL

Un valor BOOL que indica el nou layout de l'objecte.

Els valors possibles per a bRTL són:

TRUE    El layout de l'objecte serà establert de dreta a esquerra.
FALSE  El layout de l'objecte serà establert d'esquerra a dreta.

OBSERVACIONS: Per a més informació sobre el layout, vegeu la propietat Layout.

AVÍS: Aquest mètode només afecta a l'objecte referit però no a cap dels seus controls fiil (si en té algun), y tampoc no té cap efecte si el Windows que s'utilitza no té una plataforma bidireccional (Windows 2000 o posterior).