Mètode SetMarquee


Disponible per als objectes ProgressBar.

Prototip

SetMarquee Proto hWnd:HWND, bMarquee:BOOL, lMilliSeconds:LONG

Sintaxi

Invoke SetMarquee, hWnd, bMarquee, lMilliSeconds

Funció

Estableix el mode marquee per a un objecte ProgressBar.

Paràmetres

hWnd

Handle de l'objecte ProgressBar del qual es vol establir el mode.

bMarquee

Un valor BOOL que indica si s'engega (TRUE) o s'atura (FALSE) el mode marquee.

lMilliSeconds

Un valor LONG que indica el temps, en milisegons, d'actualització del mode marquee. Si aquest parámetre és zero, l'actualització es produeix cada 30 milisegons.


Valor de retorn

Eax torna -1 si no s'ha pogut establir el mode marquee, altrament torna TRUE.


OBSERVACIONS: Aquest mètode no té cap efecte si la propietat Scrolling no és "2 Marquee", o els Common controls 6.0 no estan activats (només Windows XP i posteriors).