Objecte Thread (Només projectes visuals)


Des de la versió 1.0.06.0019, l'Easy Code incorpora el nou objecte thread, que permet crear threads fàcilment a qualsevol aplicació visual. Un objecte thread es tracta com un objecte control, per tant, té una constant de l'identificador del control com qualsevol altre objecte. Per a més informació sobre com obtenir l'identificador d'un control, vegeu Obtenint els identificadors dels controls.

Quan s'afegeix un objecte thread a una finestra, també es crea un procediment per al thread. El nom d'aquest procediment es forma amb el nom de la owner window més el nom de l'objecte thread (respectant majúscules i minúscules), com a qualsevol altre control. Per exemple, si l'objecte thread té el nom Thread1, i es troba dins d'una finestra anomenada Window1, el seu nom de procediment serà Window1Thread1, i aquest serà el procediment al que el thread cridarà. Tenint en compte això, NO CANVIEU MAI manualment el nom del procediment, per tal que el thread pugui funcionar correctament. Quan es canvia el nom de l'objecte thread (o el nom de la owner window) a la finestra de Propietats, l'Easy Code també canvia el nom de procediment del thread d'acord amb el nou nom.

També podeu passar l'adreça d'una variable existent al procediment del thread, indicant el seu nom a la propietat Parameter. L'adreça de la variable indicada es passarà com l'argument lpParameter. Vegeu la propietat Parameter per a més informació.

Després que el thread ha estat creat, potser voldreu obtenir el seu handle per tal de canviar el seu estat i/o prioritat (valors establerts en temps de disseny). Si és així, només cal que crideu el mètode GetWindowItem, com ho feu per a qualsevol altre control. Vegeu els exemples Threads i NetMon a la carpeta \EasyCode.Ms\Examples.


OBSERVACIONS: L'Easy Code pot crear fins a un màxim de 48 threads per cada aplicació. Per tal de controlar la prioritat i/o l'estat d'un thread, vegeu l'ajuda de les funcions de l'API GetThreadPriority, SetThreadPriority, ResumeThread i SuspendThread.