Mètode GetCollectionItemLength


Prototip

GetCollectionItemLength Proto hHandle:HANDLE, lItem:LONG

Sintaxi

Invoke GetCollectionItemLength, hHandle, lItem

Funció

Torna la llargada d'un ítem (cadena) d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

Índex en base zero de l'ítem la llargada del qual es vol obtenir.

Valor de retorn

Eax torna la llargada de la cadena, en caràcters, excloënt-hi el caràcter nul final.

OBSERVACIONS: Si lItem no indica un ítem vàlid, el valor de retorn és -1