Mètode OpenTextFile


Prototip

OpenTextFile Proto lpszFileName:LPSTR, dwDesiredAcces:DWord, dwCreation:DWord

Sintaxi

Invoke OpenTextFile, lpszFileName, dwDesiredAcces, dwCreation

Funció

Obre un fitxer per tal de llegir i/o escriure línies de text. El nom del fitxer pot indicar la seva ruta completa ("path").

Paràmetres

lpszFileName

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero que conté el nom del fitxer que s'ha d'obrir.

dwDesiredAcces

Indica el tipus d'accés al fitxer. Pot ser qualsevol combinació dels valors següents:

ecRead GENERIC_READ El fitxer s'obre per llegir-lo.
ecWrite GENERIC_WRITE El fitxer s'obre per escriure'l.

dwCreation

Indica quina acció s'ha de portar a terme si el fitxer existeix o si no. Pot ser qualsevol combinació dels valors següents:

ecCreateNew CREATE_NEW Crea un fitxer nou. Si el fitxer ja existeix, el mètode falla.
ecCreateAlways CREATE_ALWAYS Crea un fitxer nou. Si el fitxer ja existeix, el mètode el sobreescriu.
ecOpenExisting OPEN_EXISTING Obre el fitxer només si existeix.
ecOpenAlways OPEN_ALWAYS Obre el fitxer si existeix. Si no, el mètode el crea.
ecTruncateExisting TRUNCATE_EXISTING Obre el fitxer i el posa a zero bytes.

Valor de retorn

Eax torna el "handle" del fitxer obert indicat, o INVALID_HANDLE_VALUE si el fitxer no s'ha pogut obrir.


OBSERVACIONS
: Amb el "handle" del fitxer, podeu cridar els mètodes
ReadTextLine i/o WriteTextLine per tal de llegir i/o escriure línies de text. Quan ja no necessiteu més el fitxer, tanqueu el seu "handle" cridant la funció de l'API CloseHandle.

OBSERVACIONS: El mètode OpenTextFile espera que lpszFileName sigui una cadena Unicode si la aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar OpenTextFileA per obrir noms de fitxer ANSI en aplicacions Unicode, o OpenTextFileW per obrir noms de fitxer Unicode en aplicacions ANSI.