Tipus de variables del Windows (tots els projectes)


Els tipus de variables següents són admesos per l'Easy Code (només a la versió Masm), acolorits com a constants de l'API, i la seva sintaxi és corregida automàticament (si l'opció corresponent està activada). El seu valor, habitualment de 32 bits o DWord, s'indica a la part dreta:

ABORTPROC                WNDPROC = DWord
ACCESS_MASK              DWord
ACMDRIVERENUMCB          DWord
ACMDRIVERPROC            WNDPROC = DWord
ACMFILTERCHOOSEHOOKPROC  WNDPROC = DWord
ACMFILTERENUMCB          DWord
ACMFILTERTAGENUMCB       DWord
ACMFORMATCHOOSEHOOKPROC  WNDPROC = DWord
ACMFORMATENUMCB          DWord
ACMFORMATTAGENUMCB       DWord
API_RET_TYPE             DWord
APPLET_PROC              WNDPROC = DWord
ATOM                     Word
BOOL                     DWord
BOOLEAN                  Byte
CALLBACK                 STDCALL
CALINFO_ENUMPROC         WNDPROC = DWord
CHAR                     Byte
COLORREF                 DWord
CTRYID                   DWord
DATEFMT_ENUMPROC         WNDPROC = DWord
DESKTOPENUMPROC          WNDPROC = DWord
DLGPROC                  WNDPROC = DWord
DOUBLE                   Real8 = QWord
DRAWSTATEPROC            WNDPROC = DWord
EDITWORDBREAKPROC        WNDPROC = DWord
ENHMFENUMPROC            WNDPROC = DWord
ENUMRESLANGPROC          WNDPROC = DWord
ENUMRESNAMEPROC          WNDPROC = DWord
ENUMRESTYPEPROC          WNDPROC = DWord
FARPROC                  WNDPROC = DWord
FILEOP_FLAGS             Word
FILE_SEGMENT_ELEMENT     DWord
FLOAT                    Real4 = DWord
FONTENUMPROC             WNDPROC = DWord
GOBJENUMPROC             WNDPROC = DWord
GRAYSTRINGPROC           WNDPROC = DWord
HACCEL                   DWord
HANDLE                   DWord
HBITMAP                  DWord
HBRUSH                   DWord
HCOLORSPACE              DWord
HCONV                    DWord
HCONVLIST                DWord
HCURSOR                  DWord
HDC                      DWord
HDDEDATA                 DWord
HDESK                    DWord
HDROP                    DWord
HDWP                     DWord
HENHMETAFILE             DWord
HFILE                    DWord
HFONT                    DWord
HGDIOBJ                  DWord
HGLOBAL                  DWord
HHOOK                    DWord
HICON                    DWord
HIMAGELIST               DWord
HIMC                     DWord
HINSTANCE                DWord
HKEY                     DWord
HKL                      DWord
HLOCAL                   HGLOBAL = DWord
HMENU                    DWord
HMETAFILE                DWord
HMODULE                  DWord
HMONITOR                 DWord
HOOKPROC                 WNDPROC = DWord
HPALETTE                 DWord
HPEN                     DWord
HRGN                     DWord
HRSRC                    DWord
HSZ                      DWord
HTREEITEM                DWord
HWINSTA                  DWord
HWND                     DWord
IPADDR                   DWord
LANGID                   Word
LCID                     DWord
LCSCSTYPE                DWord
LCSGAMUTMATCH            DWord
LCTYPE                   DWord
LINEDDAPROC              WNDPROC = DWord
LOCALE_ENUMPROC          WNDPROC = DWord
LONG                     DWord
LPARAM                   DWord
LPBOOL                   DWord
LPBYTE                   DWord
LPCCHOOKPROC             DWord
LPCFHOOKPROC             DWord
LPCOLORREF               DWord
LPCRITICAL_SECTION       DWord
LPCSTR                   DWord
LPCTSTR                  DWord
LPCVOID                  DWord
LPCWSTR                  DWord
LPDWORD                  DWord
LPFIBER_START_ROUTINE    DWord
LPFRHOOKPROC             DWord
LPHANDLE                 DWord
LPHANDLER_FUNCTION       DWord
LPINT                    DWord
LPLONG                   DWord
LPOFNHOOKPROC            DWord
LPOLESTR                 DWord
LPCOLESTR                DWord
LPPAGEPAINTHOOK          DWord
LPPAGESETUPHOOK          DWord
LPPRINTHOOKPROC          DWord
LPPROGRESS_ROUTINE       DWord
LPSETUPHOOKPROC          DWord
LPSTR                    DWord
LPSTREAM                 DWord
LPTHREAD_START_ROUTINE   DWord
LPTSTR                   DWord
LPVOID                   DWord
LPWORD                   DWord
LPWSTR                   DWord
LRESULT                  DWord
MCIDEVICEID              DWord
NET_API_STATUS           DWord
OLECHAR                  Word
PBOOL                    DWord
PBOOLEAN                 DWord
PBYTE                    DWord
PCHAR                    DWord
PCRITICAL_SECTION        DWord
PCSTR                    DWord
PCTSTR                   DWord
PCWCH                    DWord
PCWSTR                   DWord
PDWORD                   DWord
PFLOAT                   DWord
PFNCALLBACK              DWord
PHANDLE                  DWord
PHANDLER_ROUTINE         DWord
PHKEY                    DWord
PINT                     DWord
PLCID                    DWord
PLONG                    DWord
PLUID                    DWord
PROPENUMPROC             DWord
PROPENUMPROCEX           DWord
PSHORT                   DWord
PSTR                     DWord
PTBYTE                   DWord
PTCHAR                   DWord
PTIMERAPCROUTINE         DWord
PTSTR                    DWord
PUCHAR                   DWord
PUINT                    DWord
PULONG                   DWord
PUSHORT                  DWord
PVOID                    DWord
PWCHAR                   DWord
PWSTR                    DWord
REGISTERWORDENUMPROC     WNDPROC = DWord
REGSAM                   DWord
SC_HANDLE                DWord
SC_LOCK                  DWord
SCODE                    DWord
SENDASYNCPROC            WNDPROC = DWord
SERVICE_STATUS_HANDLE    DWord
SOCKET                   DWord
TCHAR                    Byte (ANSI) / Word (Unicode)
TIMEFMT_ENUMPROC         WNDPROC = DWord
TIMERPROC                WNDPROC = DWord
UCHAR                    Byte
UINT                     DWord
ULONG                    DWord
USHORT                   Word
WCHAR                    Word
WINAPI                   STDCALL
WINSTAENUMPROC           WNDPROC = DWord
WNDENUMPROC              WNDPROC = DWord
WNDPROC                  DWord
WPARAM                   DWord

LONG64                   QWord
ULONG64                  QWord
INT64                    QWord
UINT64                   QWord
WORD64                   QWord
POINTER_64               QWord
LONGLONG                 QWord
ULONGLONG                QWord

Quan s'utilitzen valors de 32 bits, com per exemple LPSTR o ULONG, també es pot utilitzar un tipus DWord, atès que tenen el mateix valor. Tot i així, utilitzant els tipus a dalt indicats, el codi serà més clar i fàcil d'entendre.