Mètode Trim


Prototip

Trim Proto lpszString:LPSTR

Sintaxi

Invoke Trim, lpszString

Funció

Elimina tots els espais i tabuladors de les parts esquerra i dreta d'una cadena.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de processar.

Valor de retorn

Eax = La llargada, en caràcters, de la cadena retallada.


OBSERVACIONS: El mètode Trim espera que lpszString sigui una cadena Unicode si la aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar TrimA per retallar cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o TrimW per retallar cadenes Unicode en aplicacions ANSI.