Mètode GetStringLength


Prototip

GetStringLength Proto lpszString:LPSTR

Sintaxi

Invoke GetStringLength, lpszString

Funció

Torna la llargada d'una cadena acabada en zero.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero la llargada de la qual es vol obtenir.

Valor de retorn

Eax torna la llargada en caràcters de la cadena.


OBSERVACIONS: El mètode GetStringLength espera que lpszSubKey sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar GetStringLengthA per obtenir la llargada de cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o GetStringLengthW per obtenir la llargada de cadenes Unicode en aplicacions ANSI.