Mètode DeleteRegistryValue


Prototip

DeleteRegistryValue Proto hKey:HKEY, lpszSubKey:LPSTR, lpszValueName:LPSTR

Sintaxi

Invoke DeleteRegistryValue, hKey, lpszSubKey, lpszValueName

Funció

Elimina el nom de valor indicat de la subclau indicada del registre del Windows.

Paràmetres

hKey

"Handle" d'una de les següents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que conté el nom de valor que s'ha d'eliminar.

lpszValueName

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom de valor que s'ha d'eliminar.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut eliminar, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El mètode DeleteRegistryValue espera que lpszSubKey i lpszValueName siguin cadenes Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o cadenes ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar DeleteRegistryValueA per eliminar valors ANSI en aplicacions Unicode, o DeleteRegistryValueW per eliminar valors Unicode en aplicacions ANSI.