MŔtode Circle


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Prototip

Circle Proto hWnd:HWND, lLeft:LONG, lTop:LONG, lRight:LONG, lBottom:LONG, crFill:COLORREF

Sintaxi

Invoke Circle, hWnd, lLeft, lTop, lRight, lBottom, crFill

Funciˇ

Dibuixa un cercle (o elĚlipse). El centre Ús el que s'indica en les coordenades del rectangle.

ParÓmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lLeft

Indica la coordenada x de la cantonada superior esquerra del rectangle de l'objecte.

lTop

Indica la coordenada y de la cantonada superior esquerra del rectangle de l'objecte.

lRight

Indica la coordenada x de la cantonada inferior dreta del rectangle de l'objecte.

lBottom

Indica la coordenada y de la cantonada inferior dreta del rectangle de l'objecte.

crFill

Indica el color amb el que es pintarÓ l'interior del cercle.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut dibuixar, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Les propietats
DrawingStyle i DrawingWidth s'utilitzen per dibuixar el cercle, mentre que el parÓmetre crFill indica el color utilitzat per pintar l'interior del cercle. Si el parÓmetre crFill Ús -1, el cercle es pinta amb el color de fons de l'objecte (vegeu la propietat BackColor).