Mètode String


Prototip

String Proto lValue:LONG, lpszBuffer:LPSTR, lType:DWord

Sintaxi

Invoke String, lValue, lpszBuffer, lType

Funció

Converteix un valor numèric en una cadena acabada en zero.

Paràmetres

lValue

Valor numèric que s'ha de convertir.

lpszBuffer

Punter a una zona de memòria ("buffer") que rebrà el valor convertit.

lType

Tipus de conversió. Pot ser un dels valors següents:

0 ecBinary Converteix el valor numèric en una cadena binària
1 ecDecimal Converteix el valor numèric en una cadena decimal
2 ecHexa Converteix el valor numèric en una cadena hexadecimal
3 ecOctal Converteix el valor numèric en una cadena octal

Valor de retorn

Eax torna el número de caràcters dipositats al "buffer" indicat per lpszBuffer.


NOTA: Quan el mètode torna, l'últim caràcter del "buffer" és una 'H' per a conversions hexadecimals, una 'B' per a conversions binàries i una 'O' per a conversions octals.

OBSERVACIONS: El mètode String diposita una cadena Unicode a lpszBuffer si la aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar StringA per obtenir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o StringW per obtenir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.