Mètode GetWindowItem


Disponible per a tots els objectes Control.

Prototip

GetWindowItem Proto hWnd:HWND, lItemID:LONG

Sintaxi

Invoke GetWindowItem, hWnd, lItemID

Funció

Torna el handle d'un control fill.

Paràmetres

hWnd

Handle de la owner window.

lItemID

Identificador del control fill (pertanyent a la owner window) el handle del qual es vol obtenir.

Valor de retorn

Eax torna el handle del control fill indicat, o NULL.


OBSERVACIONS
: Cada control fill dins d'un objecte finestra té un identificador (vegeu
Obtenint els identificadors dels controls) que es pot utilitzar per obtenir el seu handle cridant aquest mètode. Com a primer argument, podeu passar el handle de la owner window o de qualsevol altre control que estigui dins d'ella, però si el handle que voleu obtenir és d'un objecte thread, només podeu passar el handle de la owner window. Altrament, el mètode tornarà NULL.