Mètode CallDefaultProc


Disponible per a tots els objectes.

Prototip

CallDefaultProc Proto hWnd:HWND, uMsg:ULONG, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

Sintaxi

Invoke CallDefaultProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam

Funció

Crida el procediment de finestra per defecte d'un objecte (finestra o control).

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

uMsg

Missatge que es vol enviar.

wParam

Primer paràmetre del missatge.

lParam

Segon paràmetre del missatge.

Valor de retorn

Eax torna un valor que depèn del missatge.


OBSERVACIONS: Podeu cridar aquest mètode per enviar un missatge a un objecte, o quan vulgueu que un missatge sigui processat pel procediment per defecte del Windows.

IMPORTANT: Per tal d'evitar que un missatge sigui processat més d'una vegada, torneu sempre TRUE després de cridar aquest mètode.