Mètode GetRegistryValue


Prototip

GetRegistryValue Proto hKey:HKEY, lpszSubKey:LPSTR, lpszValueName:LPSTR, lpszValue:LPSTR

Sintaxi

Invoke GetRegistryValue, hKey, lpszSubKey, lpszValueName, lpszValue

Funció

Obté el contingut del nom de valor indicat de la subclau indicada del registre del Windows.

Paràmetres

hKey

"Handle" d'una de les següents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que conté el valor el contingut del qual es vol obtenir.

lpszValueName

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom del valor el contingut del qual es vol obtenir.

lpszValue

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero que rebrà el contingut del nom de valor.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut obtenir el valor, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El paràmetre lpszValue apunta a una cadena acabada en zero que rebrà el valor obtingut. Podeu omplir aquesta cadena amb el valor per defecte abans de cridar aquest mètode, atès que aquest serà el valor que es tornarà si no es troba el nom de valor indicat.

OBSERVACIONS: El mètode GetRegistryValue espera que lpszSubKey i lpszValueName siguin cadenes Unicode i omple lpszValue amb un valor Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode. Altrament, espera que lpszSubKey i lpszValueName siguin cadenes ANSI i omple lpszValue amb un valor ANSI (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar GetRegistryValueA per obtenir valors ANSI en aplicacions Unicode, o GetRegistryValueW per obtenir valors Unicode en aplicacions ANSI.

IMPORTANT: La cadena apuntada per lpszValue ha de poder contenir fins a MAX_PATH caràcters.