Mčtode SetWaitCursor


Prototip

SetWaitCursor Proto hWnd:HWND

Sintaxi

Invoke SetWaitCursor, hWnd

Funció

Canvia la forma del cursor a un rellotge de sorra i captura el ratolí.

Parŕmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte que capturarŕ el ratolí.

Valor de retorn

Cap


OBSERVACIONS
: Haurieu de cridar aquest mčtode cada vegada que es porta a terme una tasca que pot durar un cert període de temps, per tal que el punter en forma de rellotge de sorra indiqui a l'usuari que s'ha d'esperar. Com que el mčtode fa que l'objecte (hWnd) capturi el ratolí, cal que crideu el mčtode
SetDefautCursor després de finalitzar la tasca, de manera que el ratolí sigui alliberat. Si no, continuarŕ capturat i perdreu el control del ratolí a la vostra aplicació.

IMPORTANT: Cada crida a aquest mčtode ha de coincidir amb una crida a SetDefautCursor.