Propietat Name


Disponible per a tots els objectes.

Lectura/Escriptura en temps de disseny
Només de lectura en temps d'execució

Indica el nom que identifica un objecte. Si és un objecte finestra (Window, MDIWindow o DialogBox) el nom ha de ser únic en tot el projecte, mentre que si és un objecte control el nom ha de ser únic a tota la finestra. Per als objectes finestra, aquest és el nom utilitzat quan es crea l'objecte en temps d'execució (vegeu el mètode Create).


OBSERVACIONS
: Recordeu que cada finestra del projecte necessita que el seu procediment de finestra tingui el nom que es forma amb el seu propi nom (el que s'indica amb aquesta propietat) més la paraula Procedure. Quan es modifica aquesta propietat, l'Easy Code canvia el nom del procediment de finestra d'acord amb el nou nom. El mateix és aplicable per als procediments d'objectes control, però només si existeixen (els procediments dels objectes control són opcionals, per tant, pot ser que no existeixin).

IMPORTANT: Aquesta propietat sempre és una cadena ANSI. Tot i així, quan l'Easy Code treballa en mode Unicode (és a dir, en Windows NT o superior) la cadena tornada pel mètode GetName es converteix internament a Unicode.