Mètode DeleteRegistryKey


Prototip

DeleteRegistryKey Proto hKey:HKEY, lpszSubKey:LPSTR

Sintaxi

Invoke DeleteRegistryKey, hKey, lpszSubKey

Funció

Elimina una subclau, i tots els seus descendents, del registre del Windows.

Paràmetres

hKey

"Handle" d'una de les següents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que s'ha d'eliminar.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut eliminar la subclau, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El mètode DeleteRegistryKey espera que lpszSubKey sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar DeleteRegistryKeyA per eliminar claus ANSI en aplicacions Unicode, o DeleteRegistryKeyW per eliminar claus Unicode en aplicacions ANSI.