Mètode GetCurrentY


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Prototip

GetCurrentY Proto hWnd:HWND

Sintaxi

Invoke GetCurrentY, hWnd

Funció

Llegeix la coordenada y d'un objecte (vegeu les OBSERVACIONS).

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

Valor de retorn

Eax torna la coordenada y de l'objecte.


OBSERVACIONS: La coordenada y només s'utilitza quan es crida el mètode
Print.