Mètode RemoveCollectionItem


Prototip

RemoveCollectionItem Proto hHandle:HANDLE, lItem:LONG

Sintaxi

Invoke RemoveCollectionItem, hHandle, lItem

Funció

Elimina un ítem (cadena) d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

Valor LONG que indica l'índex en base zero de l'ítem que s'ha d'eliminar.

Valor de retorn

Eax torna el número d'ítems que queden a la col·lecció.