Mètode CreateCollection


Prototip

CreateCollection Proto bSorted:BOOL

Sintaxi

Invoke CreateCollection, bSorted

Funció

Crea una col·lecció de cadenes de text.

Paràmetres

bSorted

Valor BOOL que indica si les cadenes de la col·lecció s'ordenaran alfabèticament (FALSE per tal que no s'ordenin).

Valor de retorn

Eax torna el "handle" de la col·lecció creada.


NOTA: Utilitzeu el mètode DestroyCollection per tal de destruir una col·lecció creada amb CreateCollection.

OBSERVACIONS: El mètode CreateCollection crearà una col·lecció de cadenes Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una col·lecció de cadenes ANSI si no (vejeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar CreateCollectionA per crear col·leccions de cadenes ANSI, o CreateCollectionW per crear col·leccions de cadenes Unicode.