Mètode GetCollectionItem


Prototip

GetCollectionItem Proto hHandle:HANDLE, lItem:LONG, lpszBuffer:LPSTR

Sintaxi

Invoke GetCollectionItem, hHandle, lItem, lpszBuffer

Funció

Torna la cadena d'un ítem d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

Índex en base zero de l'ítem que es vol obtenir.

lpszBuffer

Punter a una zona de memòria ("buffer") que rebrà la cadena de l'ítem. El "buffer" ha de tenir prou espai per contenir la cadena i el caràcter nul final.

Valor de retorn

Eax torna la llargada de la cadena, en caràcters, excloënt-hi el caràcter nul final.


OBSERVACIONS: Si lItem no indica un ítem vàlid, el valor de retorn és -1.

OBSERVACIONS: El mètode GetCollectionItem omple lpszBuffer amb una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o amb una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar GetCollectionItemA per obtenir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o GetCollectionItemW per obtenir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.