Mčtode Mid


Prototip

Mid Proto lpszString:LPSTR, lStart:LONG, lChars:LONG

Sintaxi

Invoke Mid, lpszString, lStart, lChars

Funció

Converteix la cadena indicada en els lChars carącters a paritr de la posició lStart (en base zero).

Parąmetres

lpszString

Punter a l'adreēa efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de convertir.

lStart

Posició en base zero del carącter que serą el primer de la cadena resultant.

lChars

Nśmero de carącters (des de la posició lStart) que seran afegits a la cadena resultant.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut convertir la cadena, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El mčtode Mid espera que lpszString sigui una cadena Unicode si la aplicació s'estą executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mčtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar MidA per convertir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o MidW per convertir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.