Mètode GetOwnerWindow


Disponible per a tots els objectes Control.

Prototip

GetOwnerWindow Proto hWnd:HWND

Sintaxi

Invoke GetOwnerWindow, hWnd

Funció

Obté el "handle" de la "owner window" d'un objecte control.

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte control.

Valor de retorn

Eax torna el "handle" de la "owner window", o NULL si hWnd no és un objecte control.


OBSERVACIONS: Com que un objecte control tant pot ser fill d'un control contenidor com d'un objecte finestra, crideu aquest mètode per tal d'esbrinar a quina "owner window" pertany un control, és a dir, l'objecte finestra dins del que es troba.