Mètode FindCollectionItem


Prototip

FindCollectionItem Proto hHandle:HANDLE, lpszString:LPSTR

Sintaxi

Invoke FindCollectionItem, hHandle, lpszString

Funció

Cerca una cadena, dins d'una col·lecció, que comenci amb la cadena especificada.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de l'ítem que conté la cadena, o -1 si la cadena no s'ha trobat.


OBSERVACIONS: El mètode FindCollectionItem cerca lpszString com a cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o com a cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar FindCollectionItemA per cercar cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o FindCollectionItemW per cercar cadenes Unicode en aplicacions ANSI.