Configurant Option win64:n (Tots els projectes)


Aquesta opció està disponible a la finestra de les Propietas del Projecte i NOMÉS s'aplica als projectes de 64 bits que es compilin amb un d'aquests tres compiladors:

asmc.exe
jwasm.exe
uasm64.exe

Per a qualsevol altre nom de fitxer, aquesta opció no es mostrarà i serà ignorada per l'Easy Code.

La lletra n serà substituïda pel valor que s'hagi entrat en aquesta opció a les Propietats del Projecte.

Per exemple, un valor d'1 farà que l'Easy Code insereixi internament la línia Option win64:1 a totes les finestres i/o mòduls del projecte, per tant, no caldrà escriure-la al codi font.

Els valors acceptats per aquesta opció van de -1 a 15, és a dir, els valors de 0 a 15 faran que l'Easy Code insereixi internament la línia Option win64:n tal com s'ha dit abans, mentre que -1 farà que l'Easy Code la ignori i no s'inserirà cap línia Option win64:n.


OBSERVACIONS: No tots els compiladors esmentats anteriorment accepten el mateix número d'opcions, per tant, caldrà llegir la documentació per a cadascun d'ells.